froystad_logo_r.png
 
 
 

 1. Anvendelsesområde

Disse salgsbetingelsene gjelder i den utstrekning det ikke er inngått skriftlig avtale om andre vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre FRØYSTAD AS skriftlig har godkjent disse.

 1. Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

 1. Varer, Tjenester, Skisser, tegninger, og modeller

Skisser, tegninger og konstruksjoner som leveres av kunde for produksjon er kundens eiendom og oppbevares betryggende i forhold til 3. part. Tegninger og produksjonsformer som FRØYSTAD AS måtte lage på grunnlag av kundens opplysninger er FRØYSTAD’s eiendom inntil avtalt beløp er betalt. Varer og utstyr uten bevegelse lagres 3 måneder etter det vil det komme lagerleie dersom ikke annet er avtalt.

 1. Leveringsbetingelser

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje FCA (Free Carrier) 6090 Fosnavåg.

 1. Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 10 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven.

 1. Salgspant

FRØYSTAD AS skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

 1. Reklamasjoner

Reklamasjon på produktet forutsetter at produktet er brukt riktig. Det stilles krav til å bruke skiver der indre skivediameter er minst 9 x tauets diameter. Svivler med kulelager skal ikke brukes. Anbefales at tauet spoles av ved hjelp av dreieskiver. Dersom utstyr som skal håndtere snurrevadtau ikke er benyttet i samsvar med de krav Frøystad AS til enhver tid stiller til bruk av Frøystads produkter eller utstyr, vil Frøystad AS ikke akseptere eventuelle klager/garantikrav på produktet eller utstyr forårsaket av feil bruk.

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til FRØYSTAD AS om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 5 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

 1. Ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen frister som angitt i punkt 7, er Frøystad forpliktet til å avhjelpe. Frøystad avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som FRØYSTAD AS svarer for, har FRØYSTAD AS rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført FRØYSTAD AS.

FRØYSTAD AS har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. FRØYSTAD AS er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

 1. Force Majeure

Hvis det inntrer forhold utenfor FRØYSTAD AS sin kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør FRØYSTAD AS sin oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er FRØYSTAD AS uten ansvar for følgene derav.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

 1. Garanti

FRØYSTAD AS sin generelle garanti er 1 år fra leverings­dato, og gjelder for materiell og produksjonstekniske feil eller mangler.

 1. Lovvalg

Oppstår det tvist mellom partene, avgjøres denne ved voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved Ålesund verneting.

 

 

Frøystad AS
Skinnesveien 36, 6095 Bølandet

+47 70 30 06 90
post@froystad.no